ProfilKošík
Košík
Váš košík je prázdny.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a z.č. 634/1992 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácie").

Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.

Predávajúci je MILITARY RANGE s.r.o., Tržní 330, 436 01 Litvínov, Česká republika IČ: 28719166, DIČ: CZ28719166.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je buď Kupujúci spotrebiteľ alebo Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Vady tovaru

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá akosťou alebo prevedením na dohodnuté vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Práva z vady tovaru

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy.

Je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Neodstúpi Ak spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Lehoty

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovaru Zákazníkom. Záručná doba pre Kupujúceho spotrebiteľa činí 24 mesiacov, avšak pre Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, činí záručná doba iba 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovar začína plynúť nová záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na použitý tovar, ktorý je v texte označený ako "použité".

Ostatné

Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na

 • na mechanické poškodenie výrobku, či úmyselné, alebo neúmyselné chyby spôsobené neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním kupujúceho popr. tretie osoby
 • opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním
 • tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá
 • tovar, ktoré bolo opravované
 • používaním výrobku v podmienkach, na ktoré nie je určené
 • vady spôsobené neodvratnou udalosťou

opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy veci.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúce údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, vracia Kupujúci plnenie, ktoré mu poskytol Predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

Vybavenie reklamácie

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva, a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Aby sme dosiahli Vašej plnej spokojnosti, ponúkame tovar, u ktorého sme plne presvedčení o kvalite. Keď mu sa napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, postupujte prosím podľa nasledujúcich bodov, aby mohla byť reklamácia uznaná a v najkratšej možnej dobe vybavená.

Poškodenie vzniknuté prepravou zásielky:

Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať stav zásielky a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Ak aj napriek tomu kupujúci zistí až po prevzatí, že je zásielka poškodená, je povinný bezodkladne informovať predajcu na emailu expedice@militaryrange.com (uvádzajte: meno, č objednávky a popis poškodenia). Reklamačné oddelenie zabezpečí čo najrýchlejšiu výmenu.

Reklamácie v záručnej dobe

Kupujúci je povinný podať predajcovia oznámenie o vadách (reklamácii) bezodkladne po tom, čo vady zistil.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným používaním výrobku, ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na také chyby sa záruka nevzťahuje.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené bežným používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je teda dôvodom k reklamácii.

Predajca sa zaväzuje opraviť alebo vymeniť chybný tovar najneskôr do 30 kalendárnych dní od obdržania reklamovaného tovaru.

Postup pri reklamácii

Kupujúci osobne či prepravnou službou dopraví na svoje vlastné náklady tovar spolu s kópiou faktúry alebo paragónu a záručného listu (ak bol vystavený) na nižšie uvedenú adresu:

MILITARY RANGE s.r.o., Tržní 330, 436 01 Litvínov, Česká republika

Prevádzková doba reklamačného oddelenia: Po-Pá 9-15h

Pri zasielaní poštou tovaru starostlivo zabaľte. Za prípadné poškodenie počas prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť. Tovar neposielajte na dobierku. Takéto zásielku nepreberie.

K reklamovanému tovaru nezabudnite priložiť kópiu faktúry alebo pokladničného dokladu a záručný list!

O začatí reklamačného konania bude zákazník informovaný na e-mailovej adrese uvedenej pri registráciii.

Pri reklamácii obuvi:

 • je potrebné predkladať (zaslať) obuv kompletnú
 • suchú
 • riadne vyčistenú a zbavenú všetkých nečistôt
 • odstránenou od všetkých hygienických závad

Vážení zákazníci, prosíme, aby ste si neplietli dva rôzne pojmy a to záručná doba a životnosť výrobku. Životnosť je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2014.