ProfilKošík
Košík
Váš košík je prázdny.

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Základné informácie
 3. Predávajúci - prevádzkovateľ servera
 4. Kupujúci - zákazník
 5. Objednávka, kúpna zmluva
 6. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku
 7. Ceny tovaru
 8. Informácie o tovare
 9. Dopravné podmienky, poštovné
 10. Platba za tovar a expedíciu
 11. Dodanie tovaru
 12. Dodacia lehota
 13. Zrušenie objednávky zo strany zákazníka
 14. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
 15. Ochrana osobných údajov
 16. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

a) Kupujúci potvrdením objednávky v army shope MILITARY RANGE sro akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy Armyshop MILITARY RANGE sro) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.

b) Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej, telefonickej alebo osobnej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v našej predajni army shop MILITARY RANGE.

c) Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na WWW stránkach shop.militaryrange.sk, katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Armyshop MILITARY RANGE s.r.o. (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

- tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru

- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

d) Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode.

2. Základné informácie

Cieľom predajne armyshop MILITARY RANGE je vždy maximálna spokojnosť zákazníka. Tomuto cieľu podriaďujeme všetku našu činnosť aj správanie našich pracovníkov. Pravidelne vykonávame aktualizácia výrobkov a cien od výrobcov z celého sveta, aby sme Vám vždy mohli ponúknuť tovar s aktuálne najlepším pomerom ceny a kvality. Za všetkých okolností sa snažíme vyjsť Vám v ústrety!

3. Predávajúci - prevádzkovateľ servera army shop


MILITARY RANGE s.r.o. Tržní 330, 436 01 Litvínov, Česká republika
IČ: 28719166 / DIČ: CZ28719166
+420 476 112 355  info@militaryrange.sk

4. Kupujúci - zákazník

Zákazníkom nášho internetového obchodu shop.militaryrange.sk je kupujúci, ktorý uskutoční záväznú objednávku z našej ponuky. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

5. Objednávka, kúpna zmluva

Kúpna zmluva vzniká na základe záväznej objednávky, ktorá je urobená osobne v predajni army shop MILITARY RANGE sro, telefonicky alebo elektronicky, na základe ktorej je následne realizovaný predaj tovaru. Objednávka sa stáva záväznou vo chvíli prijatia objednávky predávajúcim. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Záväzná objednávka musí obsahovať tieto riadne vyplnené informácie: meno a adresu kupujúceho, množstvo požadovaných kusov presne špecifikovaného tovaru, požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru, cenu za tovar a prepravu. Objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase objednania.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie Kúpnej zmluvy nedôjde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.

6. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

7. Ceny tovaru

Ceny tovaru sú v kamennej predajni armyshop MILITARY RANGE rovnaké ako na stránkach shop.militaryrange.sk. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Aktuálne ceny sú uvedené na našich internetových stránkach. Ceny uvedené v tlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznému nárastu inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Na niektoré druhy tovaru môže prebiehať zľava, ktorá je vždy časovo obmedzená. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť zľavu, ak uvedený tovar vypredané.

8. Informácie o tovare

Opis a technické špecifikácie tovaru, ktoré sú uvedené na našich internetových stránkach alebo tlačenom katalógu vychádzajú z informácií výrobcov a môžu sa v priebehu času zmeniť.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto informácie v prípade potreby aktualizovať alebo zmeniť. Chyby v popisoch a technických špecifikáciách sú vyhradené. Armyshop MILITARY RANGE s.r.o. neručí za prípadné tlačové chyby.

9. Dopravné podmienky, poštovné

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre Slovenskú republiku

 • Přepravní služba PPL/DHL, GEIS
 • Vodič vás bude v deň doručenia zásielky telefonicky kontaktovať, aby s vami dohodol podrobnosti odovzdania, oznámi vám približný čas doručenia, výšku dobierky a ďalšie prípadné náležitosti. Zásielku vám štandardne doručí v rozmedzí 8-18 hodín v pracovné dni. V prípade nezastihnutia vám zanechajú oznámenie a balík sa pokúsi doručiť ešte raz nasledujúci pracovný deň.
 • Príplatok k cene doručenia v závislosti od hmotnosti tovaru:
 • nadrozmerné balíky (s väčšou hmotnosťou a výškou) sa účtujú podľa tabuliek prepravcu
 • Prehľad možných spôsobov platby :
 • Dobierkou (pri výbere tejto platby uhradíte čiastku pri prevzatí zásielky od prepravcu)
 • Platobnou kartou "on-line" (platobná brána je určená pre zákazníkov vlastniacu platobnej karty VISA, MasterCard a Maestro)
 • Platobnou kartou u dopravcu 
 • Prevodom z účtu (pri zvolení tejto platby vyčkajte na zálohovú faktúru, ktorú dostanete na vami uvedený e-mail)

10. Platba za tovar a expedíciu

Predávajúci (armyshop MILITARY RANGE) si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Celková cena objednávky môže byť kupujúcim uhradená: v hotovosti, na dobierku, bankovým prevodom, PayPal alebo platbou online.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z omeškania z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

11. Dodanie tovaru

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne. Doba dodania, ktorá je uvádzaná na internetových stránkach predávajúceho je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. Ak nie je doba dodania tovaru dohodnutá, je predávajúci povinný bez vyzvania kupujúceho dodať tovar v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a na miesto dodania.

Spôsob dodania a miesto odberu je stanovené na základe objednávky. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom je vždy poistená a obsahuje daňový doklad.

Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim.

Rozvoz tovaru zaisťuje zmluvný dopravcu predávajúceho. Cena za dopravu tovaru sa riadia podľa aktuálneho cenníka dopravcu.

Ak si nestihnete vyzdvihnúť zásielku, zavolajte nám alebo napíšte na e-mail expedice@militaryrange.com, my vám zásielku opäť zašleme. Ak by sa tak stalo druhýkrát, bude vám účtované ďalšie poštovné.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy , ak nie je medzi účastníkmi písomne ​​dohodnuté niečo iné . Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je písomne ​​uzatvorená rámcová kúpna zmluva ) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy , ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok . Ak odošle objednávku po dni , v ktorom došlo k zmene podmienok , platí , že so zmenou súhlasí . Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu , nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi . Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru ( vrátane príp . Expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke Armyshop shop.militaryrange.sk nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak . Odoslanou objednávkou ( návrhom kúpnej zmluvy ) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný . Účastníci sa dohodli , že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak , riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.

12. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci ho vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 24 hodín (neplatí o sviatky a dni voľna). Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

O stave vašej objednávky budete informovaný formou emailovej správy na vašu adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.

Väčšina tovaru je stále skladom. Keďže je náš ponúkaný sortiment tak obrovský, že naše skladové priestory nám neumožňujú mať všetko skladom, objednávame atypické tovar a sortiment, ktorý je u výrobcov zhodný na základe objednávky od zákazníka. Môže nastať situácia, kedy výrobcovia majú výpadok výroby či oneskorenie dodávok, preto sa môže dodacia lehota značne predĺžiť.

Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.

Na niektoré tovary, najmä použité, si vyhradzuje predávajúci armyshop MILITARY RANGE sro právo nedostupnosti a všetky objednávky sú nezáväzné. Nie sme schopní vykrývať všetky objednávky, najmä na použité oblečenie z hľadiska nedostupnosti všetkých veľkostí. Ďakujeme za pochopenie.

12. Zrušenie objednávky zo strany zákazníka

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku ( v internetovom obchode ) , má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru ( v prípade , že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí , plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru ) . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete .
V prípade , že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní , kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie , že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky , dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí .
V prípade , že kupujúci podľa přechozí odsekov odstúpi od zmluvy , vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho ( okrem čiastky predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúci zvoleného spôsobu dodania tovaru , ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim ) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim , a to rovnakým spôsobom , akým je predávajúci od kupujúceho prijal , ak kupujúci neurčí inak . Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom , ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady . Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy , predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr , ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže , že tovar predávajúcemu odoslal .
Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru . Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia , musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko , čo na základe kúpnej zmluvy získal . Ak to už nie je dobre možné ( napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný ) , musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho , čo už nemôže byť vydané . Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne , môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj ​​nárok na vrátenú kúpnu cenu . Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať . Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu .
Na kúpnu cenu , ktorá má byť kupujúcemu vrátená , môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:

 • poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi , že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy
 • dodávke tovaru alebo služby , ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • dodanie alkoholických nápojov , ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa
 • dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
 • dodávke tovaru , ktorý podlieha rýchlej skaze , ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom
 • oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť ; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných než vyžiadaných náhradných dielov
 • dodávke tovaru v uzavretom obale , ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
 • dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu , ak porušil ich pôvodný obal
 • dodaní novín , periodík alebo časopisov
 • ubytovanie , dopravu , stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ takéto plnenia poskytuje v určenom termíne
 • uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby
 • dodanie digitálneho obsahu , ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi , že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku, pokiaľ ešte nebola expedovaná. Zrušenie je možné vykonať elektronicky e-mailom na expedice@militaryrange.com alebo telefonicky na+420 476 112 350. V prípade, že zásielka už bola expedovaná, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu vo výške 12 €. V takomto prípade je nutné zo strany predávajúceho doložiť skutočnosť, že zásielka bola expedovaná.

13. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch.

 • objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný a nie je možné ho nahradiť iným modelom
 • objednanú veľkosť použitého tovaru nie je možné zohnať
 • cena tovaru sa výrazným spôsobom zmenila alebo bola nesprávne stanovená a kupujúci toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto vrátená v hotovosti, alebo prevedená na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

15. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

16. Záverečné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdením ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2020.

Váš armyshop team MILITARY RANGE shop.militaryrange.sk/